Polk City United Methodist Church

Polk City United Methodist Church operates a free medical clinic.